Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Advocatenkantoor Obbeek

  1. Advocatenkantoor Obbeek is een handelsnaam van de besloten vennootschap P. Obbeek Advocaten B.V. Alle opdrachten komen tot stand met deze vennootschap.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en opdrachten die een cliënt aan Advocatenkantoor Obbeek verstrekt.
  3. All opdrachten worden geacht uitsluitend te worden verstrekt te zijn en aanvaard te worden door .Advocatenkantoor Obbeek. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is de bestuurder alsmede degene die voor de vennootschap werkzaamheden verrichten niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood.
  4. Advocatenkantoor Obbeek zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en (behoudens in geval van deurwaarderswerkzaamheden) de selectie van deze derden zo veel als redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.
  5. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Obbeek is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Advocatenkantoor Obbeek afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Vermeerderd met het bedrag van het onder de betreffende verzekering toepasselijke eigen risico.
  6. Alle vorderingsrechten of andere bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens Advocatenkantoor Obbeek of diens bestuurder, ter zake van door dezen verrichten werkzaamheden, vervallen in ieder geval een jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten of bevoegdheden.
  7. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
  8. Deze algemene voorwaarden zijn, onverminderd het onder 3 bepaalde, mede bedongen ten behoeve van de bestuurder van Advocatenkantoor Obbeek, alsmede al degenen die al dan niet in loondienst voor Advocatenkantoor Obbeek werkzaam zijn.
  9. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Advocatenkantoor Obbeek is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.
  10. Geschillen uitsluitend beslist worden door de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.